Hvorfor bør jeg ha fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er verktøyet som gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom.

Foto: Esther Ann, via Unsplash

Hva er en fremtidsfullmakt?

En ulykke eller sykdom som demens kan føre til at det blir nødvendig å flytte, selge eller tilpasse boligen for å ivareta dine behov. Daglige gjøremål i nettbank og bruk av digitale kontoer kan også bli en utfordring.  

En fremtidsfullmakt gir dine nærmeste verktøyet de trenger for å ivareta dine interesser når du er ute av stand til det selv. Å ha en slik fullmakt er en trygghet i alle faser av livet og et praktisk alternativ til verge oppnevnt av Fylkesmannen.

Når er det naturlig å lage en fremtidsfullmakt?

For mange er fremtidsfullmakt naturlig å opprette samtidig med et testament og gjennomgang av livsforsikring og andre forsikringer. Er man ung vil man gjerne sikre sine nærmeste hvis man skulle havne i en ulykke som fører til varig nedsatte mentale evner.  

For de som er kommet litt lengre i livet tenker man gjerne på om barn og barnebarn skal motta noen eiendeler og verdier man ikke selv vil trenge hvis man blir dement. Det kan være en nyttig avklaring til de nærmeste om fullmektig kan dele ut forskudd på arv, eller om arvefordeling skal vente til man går bort.  

For noen er det en viktig motivasjon å utpeke ansvar for kjæledyr eller sørge for utdeling av gaver til de nærmeste til høytider, bursdager og andre merkedager. Andre ønsker at barna skal overta ansvar for digitale kontoer.

En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Lag en fremtidsfullmakt
" Framtidsfullmakt for alt mitt «jordiske gods» inkludert mine digitale eigedelar har eg tenkt å opprette lenge. Litt nettsøking og eg oppdaga Justify. Framtidsfullmakt er viktig å opprette for alle vaksne, både ung, eldre og gamle om ein hjelpelaus situasjon skulle oppstår.

I tillegg til ulike standardtekstar fekk eg lagt inn nokre private ynskjer. Eg trur ikkje eg har brukt meir enn 30 min på  heile arbeidet. Sjølv håpar eg at eg får styre min formue på eigenhand i minst 30 -40 år framover."
– Kirsten Tegle Bryne

Hva bør man tenke på når det gjelder sykehjemsplass og bolig?

For pårørende kan det være nyttig å vite om det er enkelte eiendeler du gjerne vil ha med deg hvis du må på sykehjem. Du har også mulighet til å angi spesifikke ønsker for opplevelser eller turer du vil bli tatt med på, så lenge helsen tillater det.  

Det kan være praktisk å selge boligen ved langtidsopphold på sykehjem i stedet for å leie ut huset.

Prisen for sykehjemsplassen for de fleste vil være høyere hvis man har leieinntekter på boligen. Uten en fremtidsfullmakt vil ikke de nærmeste kunne selge boligen.

Hvis man selger boligen ved bruk av en fremtidsfullmakt mens man er i live og deler ut gevinst fra salget, beregnes det ikke dokumentavgift for boligen. Dersom boligen i stedet overføres til barn i levende live vil det påløpe dokumentavgift, selv om boligen overføres som forskudd på arv.

Trenger du mer informasjon før du kommer i gang?

Her er et utvalg av de vanligste spørsmålene andre har stilt.

Det er i utgangspunktet mulig å lage en fremtidsfullmakt selv ved å følge retningslinjer og formkrav som sikrer at dokumentet blir gyldig og kan kan tas i bruk uten problemer dersom du i fremtiden skulle bli alvorlig syk.

Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig beslutning med potensielt store konsekvenser for alle involverte parter dersom dokumentet ikke blir utformet i tråd med fullmaktsgivers ønsker eller oppfyller kriteriene for at dokumentet skal være gyldig.

Hvis du er usikker på prosessen eller ønsker å sikre at fremtidsfullmakten blir riktig utformet, tilbyr Justify en brukervennlig og selvbetjent løsning som garanterer at fremtidsfullmakten oppfyller alle formkrav. Vi veileder deg fra start til slutt og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten både før og etter signering.

Ved å benytte Justify får du også sikker lagring av fremtidsfullmakten på livstid inkludert i prisen. Fullmektigene får tilgang til en digital kopi og veiledning dersom fullmakten en gang skal tre i kraft.

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.