Hva er en gjensidig fremtidsfullmakt?
Informasjon om gjensidig fremtidsfullmakt
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert for over en uke siden

En avtale mellom deg og din partner

En gjensidig fremtidsfullmakt er en avtale mellom to personer der hver av dem gir fullmakt til den andre til å ta beslutninger på vegne av dem i fremtiden hvis de selv skulle bli ute av stand til å ta slike beslutninger selv. Det kan for eksempel være på grunn av sykdom eller ulykke.

Med en gjensidig fremtidsfullmakt kan begge parter føle seg trygge på at noen de stoler på, og som kjenner deres ønsker og verdier, vil ta beslutninger på vegne av dem hvis de ikke lenger kan gjøre det selv.

For å være gyldig må en gjensidig fremtidsfullmakt være inngått i tråd med vergemålslovens formkrav.

Reservefullmektiger i en gjensidig fremtidsfullmakt

Det kan være lurt å oppnevne reservefullmektiger i en gjensidig fremtidsfullmakt. Dette kan være en ekstra sikkerhet for å sikre at det alltid vil være noen tilgjengelig til å ta beslutninger på vegne av deg, hvis den opprinnelige fullmektigen ikke kan eller ikke ønsker å utføre oppgavene.

Det er viktig å velge reservefullmektiger som du stoler på og som du vet vil være i stand til å ta de nødvendige beslutningene på en ansvarlig måte. Du bør også informere reservefullmektigene om at de har blitt utpekt som reservefullmektiger og hva deres ansvar vil være i tilfelle den opprinnelige fullmektigen ikke kan utføre oppgavene.

Å oppnevne reservefullmektiger kan gi deg en ekstra trygghet og sikkerhet om at dine ønsker vil bli fulgt hvis noe skulle skje med den opprinnelige fullmektigen.

Svarte dette på spørsmålet?