Gå til hovedinnhold
Alle samlingerFremtidsfullmaktBruk av fremtidsfullmakten
Hva trenger du som fullmektig å vite når fremtidsfullmakten skal tas i bruk
Hva trenger du som fullmektig å vite når fremtidsfullmakten skal tas i bruk

Informasjon om prosessen etter at en fremtidsfullmakt har trådt i kraft.

Oppdatert over en uke siden

Denne artikkelen er til deg som er oppnevnt som fullmektig i en fremtidsfullmakt. Her følger en oversikt over hva du trenger å vite om prosessen når en fremtidsfullmakt trer i kraft og skal tas i bruk.

Ta stilling til om fullmakten er i kraft

Når fullmaktsgiveren ikke kan ivareta egne interesser på grunn av sykdom eller svekkelse, må du som fullmektig ta stilling til om fremtidsfullmakten skal tas i bruk.

Som fullmektig er det ditt ansvar å fastslå om fullmakten er i kraft. For å vurdere dette vil det være nødvendig med en legeerklæring som bekrefter fullmaktsgivers helsetilstand.

Gi informasjon til aktuelle personer

Du må informere fullmaktsgiver og fullmaktsgivers ektefelle eller samboer når fremtidsfullmakten trer i kraft. Hvis fullmaktsgiver ikke har en ektefelle eller samboer, må andre nære slektninger informeres. Aktuelle personer vil være arvinger eller andre som kan ha en interesse i fullmaktsgivers disposisjoner.

Send fremtidsfullmakten til Statsforvalteren

Selv om en fremtidsfullmakt kan brukes på flere områder uten stadfestelse, anbefales det å sende den til statsforvalteren tidlig. Dette fordi enkelte instanser, som kartverket og mange banker, krever en stadfestet versjon. Husk at saksbehandlingstiden hos statsforvalter kan ta flere uker eller måneder.

Dette skal du sende inn Statsforvalteren:

 • Fremtidsfullmakten (originaldokument) som er signert av fullmaktsgiver og to vitner

 • Legeerklæring som bekrefter at fullmaktsgiver har en sykdom eller sinnslidelse som gjør at vedkommende ikke kan ivareta sine interesser

 • Dokumentasjon på at aktuelle personer er informert

Dette gjør Statsforvalteren

Statsforvalteren vil vurdere gyldigheten av fremtidsfullmakten og om betingelsene for ikrafttredelse er oppfylt.

Dersom alt er i orden, vil statsforvalteren gi en attest til fullmektigen og registere fremtidsfullmakten i følgende register:

 • Løsøreregisteret

 • Grunnboken hvis fullmaktsgiver har fast eiendom

 • Enhetsregisteret og foretaksregisteret

 • Verdipapirsentralen

 • Folkeregisteret

Slik benytter du som fullmektig attesten fra Statsforvalteren

Attesten fra Statsforvalteren bekrefter at fullmektigen har rett til å handle på vegne av fullmaktsgiveren. Fullmektigen kan vise attesten til banker, helseinstitusjoner og andre relevante instanser for å få tilgang til nødvendig informasjon og ta beslutninger på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du bruke fremtidsfullmakten

Det er ikke tilstrekkelig at fremtidsfullmakten er registrert hos statsforvalter. Du må også sende eller vise frem fremtidsfullmakten for å få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto, skattemelding, NAV, helseoppysninger og andre viktige institusjoner.

 • Bank: For å få tilgang til og forvalte fullmaktsgiverens kontoer.

 • Skatteetaten: For tilgang til skattemelding og andre skatterelaterte saker.

 • NAV: Ved behov for informasjon eller endringer knyttet til ytelser eller tjenester.

 • Helseinstitusjoner: For innsyn i og beslutninger rundt helseopplysninger.

 • Andre institusjoner kan også kreve attesten avhengig av hva fullmakten gir fullmektigen rett til.

Dine plikter som fullmektig

Når fremtidsfullmakten er aktiv, har du en plikt til å handle i fullmaktsgiverens beste interesse innenfor de områder som står i fremtidsfullmakten.

Dette kan inkludere å ta avgjørelser relatert til økonomiske forhold, helsebeslutninger, eller andre spesifikke områder som er nevnt i fullmakten. Hvis det er flere fullmektiger, må dere bli enige om hvem som påtar seg hvilket ansvar innenfor rammene av fullmakten.

Å ha en fremtidsfullmakt gir trygghet for at enkeltpersoners ønsker og behov vil bli ivaretatt selv når de ikke kan uttrykke eller handle på egne vegne. Forståelse av prosessen sikrer at alt går riktig for seg når det er nødvendig.

Svarte dette på spørsmålet?