Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Må adresse eller gårds- og bruksnummer stå i fremtidsfullmakten?
Må adresse eller gårds- og bruksnummer stå i fremtidsfullmakten?
Oppdatert over en uke siden

Nei, det er ikke er et krav om at hverken adresse eller gårds- og bruksnummer står spesifikt angitt i fremtidsfullmakten.

Dersom en fremtidsfullmakt skal omfatte rett til å disponere over fast eiendom eller borettslagsandel, må den inneholde informasjon om slik disposisjonsrett. Fullmektigens adgang til å selge eiendom må stå i fremtidsfullmakten.

Det er ikke nødvendig å spesifisere en konkret eiendom eller borettslagsandel i fullmakten, da fullmaktsgiver gjerne kan ha skiftet bolig/eiendom i tiden fra fullmakten er skrevet til den trer i kraft. Dette følger av Kartverkets rundskriv for tinglysning.

Tidligere var det nødvendig å spesifisere adresse og gårds- og bruksnummer for at fullmektig skulle kunne selge den spesifikke eiendommen. Det har kartverket nå gått tilbake på av hensyn til at en fullmaktsgiver kan endre bostedet sitt fra opprettelse av fremtidsfullmakten til den tas i bruk.

Svarte dette på spørsmålet?