Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?
Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Delegering av ansvar og gjensidig informasjonsplikt.

Oppdatert over en uke siden

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Les mer om fremtidsfullmakt fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?