Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Når og hvordan trer en fremtidsfullmakt i kraft?
Når og hvordan trer en fremtidsfullmakt i kraft?

Informasjon om hva som skal til for at en fremtidsfullmakt trer i kraft

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Hva skal til for at en fremtidsfullmakt trer i kraft?

En fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Fullmektigen må avgjøre når man anser det som nødvendig å avtale tid for å få en slik legevurdering. Fullmektigen har rett til å avtale legetime på vegne av fullmaktsgiver.

Dersom legeerklæringen slår fast at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, trer fullmakten i kraft.

Må fremtidsfullmakten stadfestes av Statsforvalteren?

Dersom en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan fullmektigen be Statsforvalteren om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft.

Enkelte aktører som for eksempel Kartverket og enkelte banker og finansinstitusjoner vil kunne kreve at fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalteren for at fullmektigen skal kunne opptre på vegne av fullmaktsgiver.

I de fleste andre tilfeller vil det være tilstrekkelig å benytte en digital kopi av den signerte fremtidsfullmakten sammen med en kopi av legeerklæringen som slår fast at fullmaktsgiver ikke lengre har samtykkekompetanse.

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem overfor Statsforvalteren ved stadfesting av en fremtidsfullmakt.

Se også:

Svarte dette på spørsmålet?