Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?
Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?

Når fullmakten trer i kraft, skal fullmektigene snarest mulig varsle fullmaktsgiver og nærmeste pårørende om ikrafttredelsen.

Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?