Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?
Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?

Når fullmakten trer i kraft, skal fullmektigene snarest mulig varsle fullmaktsgiver og nærmeste pårørende om ikrafttredelsen.

Oppdatert over en uke siden

Dersom fullmaktsgiver har ektefelle eller samboer, er det tilstrekkelig at denne varsles.

Hvis fullmaktsgiveren ikke har ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger varsles.

Fullmektigene skal vurdere om det også er hensiktsmessig å varsle andre enn fullmaktsgiver og nærmeste pårørende.

Svarte dette på spørsmålet?