Hvordan produktene fungerer i praksis

Vår visjon er å kunne tilby en helhetlig plattform for juridisk orden i privatlivet. Med tjenester som følger kundene gjennom alle livets faser. Her følger et lite innblikk i hvordan tjenestene er satt sammen – og hvilke behov de løser.

Kunden følger noen enkle steg for å kartlegge egen familiesituasjon og identifiserer kundens nærmeste arvinger.

Oversikt over arvesituasjon

Systemet kartlegger alle mulige familiekonstellasjoner som er relevant for juridisk rådgivning. Dette gjelder både ektefeller og samboere med eller uten barn, mine dine og våre barn og enslige med arvinger lengre ut i slekten.

Kartleggingen gjør at systemet kan beregne eksakt arvefordeling basert på arvelovens bestemmelser. I tillegg vil systemet tilpasse hvilken juridisk informasjon og valgmuligheter som er relevant og som presenteres kunden i det selvbetjente verktøyet.

Systemet er integrert mot folkeregisteret og henter ut relevante personopplysninger. Dette gjør utfyllingen enklere for kunden og gir trygghet ved å unngå feil.

Integrert i systemet er en nyutviklet avansert algoritme for beregning av hva som er pliktig arv for kundens arvinger og hva kunden fritt kan disponere over i testament.  

Kalkulasjonen av arv foretas umiddelbart og erstatter behovet for manuelt arbeid av advokat eller andre med kjennskap til arvelovens ulike bestemmelser for beregning av arv.

Simulering av arv

Integrert i systemet er også beregning av arvefordeling både etter gjeldende arvelov og ny arvelov som trår i kraft fra 01.01.2021. Det gjør det enkelt for kunden å se hvilke utslag endringene i ny arvelov gir for egen situasjon.

Systemet gjør det trygt og enkelt for kunden å disponere over friarv uten risiko for å bryte arvelovens regler om pliktarv.

Det er enkelt for kunden å både legge til nye personer som arvinger eller å gi testamentariske gaver til veldedige formål.

Eksempel på friarvsfordeling

Arveloven har bestemmelser om hvordan arven fordeles så lenge det ikke er gjort andre valg i et testament. Lovens ordning for fordelingen av friarv som presenteres for kunden, slik at kunden enkelt justere fordelingen i tråd med egne ønsker ut fra lovens utgangpunkt.

Det er gjort enkelt for kunden å bestemme over egne eiendeler i testament.

Her kan kunden velge å gi rett til en arving til å overta en eiendel inkludert i tildelt arv i penger eller at eiendelen gis i tillegg til en slik arv.

Valgmuligheten ivaretar behovet for fleksibilitet for kunden og forutsigbarhet for at balansen i fordelingen av verdier mellom arvingene opprettholdes.

Eksempler på fordeling av eiendeler

Eiendeler av lav verdi bør normalt gis i tillegg, da det vil være mer praktisk i et fremtidig arveoppgjør og gi mindre utslag i balansen mellom arvingene.

Eiendom og eiendeler av høyere verdi bør gis som en valgfri rett til å overta for arvingen og inkluderes i arven som skal mottas i penger. Dette for å unngå at endringer i verdi på eiendelen forskyver den ønskede balansen mellom arvingene frem mot et fremtidig arveoppgjør.

Det er gjort det enkelt for kunden å velge om ektefellen eller samboerens rett til å sitte i uskiftet bo skal beholdes eller endres.

Dersom kunden har særkullsbarn kan kunden velge om retten til uskifte skal utvides til å omfatte utsettelse av arveoppgjøret også med særkullsbarn.

Dersom kunden er samboer med felles barn, og dermed har en begrenset rett til uskifte, kan denne retten utvides til å omfatte alle eiendeler.

Valg for utsettelse av arveoppgjør

De ulike valgene kan utløse krav til varsling eller samtykke fra de berørte. Alle nødvendige dokumenter legges inn i dokumentpakken sammen med testamentet.

Det er gjort enkelt å unngå uklarhet om en gave skal anses som forskudd på arv eller ikke.

Kunden kan bringe klarhet i egne intensjoner og unngå konflikt under arveoppgjør ved å registrere gaver som forskudd på arv.

Eksempel på forskudd på arv

Forskudd på arv som gis etter testamentet er opprettet, kan holdes oppdatert på minside.justify.no også etter at testament er opprettet.

Det kan være vanskelig, konfliktfylt og tidkrevende å gjennomføre et arveoppgjør. Kunden kan her ta valg for gjennomføringen av arveoppgjøret tilpasset egen situasjon.

Kunden kan velge å utpeke en person til å bistå arvingene med dette. Det kan være en advokat eller en annen kunden er trygg på. Alternativt kan det bestemmes at arveoppgjøret skal gjennomføres som offentlig skifte. Da vil tingretten oppnevne en advokat som bostyrer.

Eksempel på hvem som skal håndtere arveoppgjøret

Etter arveloven skal beslutninger tas av arvingene. Å gi fullmakt eller beslutte offentlig skifte, vil likevel kunne bidra til at arveoppgjøret skjer i mer ordnede former enn det som ellers kan være tilfelle.

Løsningen legger opp til at kunden enkelt kan få kontroll på hva som skal skje med digitale eiendeler som filer lagret i skyen, kontoer på sosiale medier og lokalt lagret innhold.

En fullmakt i et testament er et godt verktøy for de etterlatte å kunne ta avgjørelser om innhold lagret i skyen eller kontoer på sosiale medier.

I systemet kan kunden gjøre sine valg innenfor de ulike kategoriene av digitale eiendeler og utpeke en eller flere personer som skal få fullmakt.

Eksempel på bestemmelser rundt digitale eiendeler

Fullmakten er utformet for å trå i kraft ved kundens død og er derfor utformet som et særlig testament som ivaretar formkravene som gjelder for slike disposisjoner.

Tjenesten åpner en ny mulighet til å formidle personlige meldinger til etterlatte etter kundens død. Meldingen vil bli håndtert strengt konfidensielt og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre enn mottakeren.

Eksempel på meldinger til etterlatte

Det som skrives her vil ikke bli med i selve testamentet, men vil bli formidlet til de etterlatte etter at kunden er død.

Kunden kan når som helst logge inn på Min side for å endre, slette eller legge til nye meldinger til etterlatte.

Med en tjeneste for digitalt testament tar vi sikte på å dekke de behov i en selvbetjent løsning. Vi ser imidlertid at det ikke er oppnåelig å kunne dekke alle mulige behov.

Kunden vil få mulighet til å kunne oppgi relevant tilleggsinformasjon som vil kunne hjelpe med å sile ut de tilfellene som vi per i dag ikke kan betjene.

Det er i tillegg mulig for kunden å kunne stille spørsmål til advokaten. Spørsmål og tilleggsinformasjon vil fanges opp i saksbehandlingen.

Eksempel på tilleggsinformasjon til advokat

Dersom vi ser at en kunde faller utenfor det tilbudet som vi kan gi per dags dato, vil vedkommende få refundert kostnadene.

Vi har også mulighet til å kunne henvise kunder som ikke kan få hjelp i den selvbetjente løsningen til andre advokater.

Samboere som eier en bolig sammen, kan de oppgi hva boligen ble kjøpt for sammen med egenkapital og ansvarsfordeling av lån. Basert på dette, vil vi kunne kalkulere samboerparets eierandeler på det tidspunktet hvor paret flyttet sammen.

Eksempel på kalkulering av eierandeler

Samboerparets eierforhold i boligen kan påvirkes av ulike faktorer som oppussing, ekstra nedbetalinger på lån eller arbeid i hjemmet. Løsningen tar høyde for at samboerparet enkelt kan registrere hendelser fortløpende gjennom samlivet.

Eksempel på hendelser som kan registreres forløpende

Under viser et eksempel på registrering av en ny hendelse for arbeid i hjemmet.

Eksempel på registrering av arbeid i hjemmet

Etter at alle relevante hendelser er registrert, vil samboerne få en kronologisk oversikt over alle hendelser av økonomisk betydning for samboerforholdet.

Eksempel på oversikt og valg rundt eierandeler i bolig

Etter en presentasjon av dagens situasjon, vil samboerne kunne velge hvilken økonomisk betydning hendelsene under samlivet skal ha.

I eksempelet under har samboerparet valgt at eierandelene skal beholdes og at differansen i opparbeidet egenkapital skal kunne kreves tilbakebetalt ved boligsalg eller samlivsbrudd.

Mulighet for å beholde eller justere eierandeler

Dersom det ikke er ønskelig å beholde dagens eierandeler, kan samboerne velge å justere eierandelene. Det vil være mulig å kunne benytte differansen i opparbeidet egenkapital til å justere eierandelene. Alternativt vil det også være mulig å justere eierandelene manuelt ved å spesifisere ønsket eierbrøk sammen med valg om betaling for justering av eierandeler.

I eksempelet under har samboerparet valgt at eierandelene skal justeres ved å benytte det som er opparbeidet av egenkapital under samlivet.

Eksempel på automatisk eller manuell justering av eierandelene

Samboerparet kan enkelt holde oversikt over eiendeler som de eier sammen eller hver for seg. Vi anbefaler å jevnlig oppdatere listen over verdifulle eiendeler. Det gir en ryddig oversikt under samlivet og gjør at man slipper diskusjoner ved et eventuelt brudd.

Eksempel på eiendeler som kan legges inn i samboerkontrakten

Samboere er i utgangspunktet ikke ansvarlige for hverandres lån eller gjeld, med mindre det er avtalt. Alle avtaler om lån og pengeoverføringer mellom samboere, bør skrives ned. Det gjelder også midlertidige avtaler.

Med Justify kan man angi hvilke lån man er ansvarlig for sammen og hver for seg, og angi lån mellom samboerne. Det er enkelt å holde oversikten oppdatert fra Min side. Man kan også få hjelp til å se hvordan ansvar for boliglån påvirker eierandeler i boligen. Det kan bidra til et ryddig oppsett av felles økonomi.

Eksempel på lån som kan legges inn i en samboerkontrakt

I løsningen kan samboerparet på en enkel måte avtale hver av partenes innbetalinger på felleskonto.

Eksempel på ordning av innskudd til felleskonto

Fellesutgifter er utgifter som samboerne har avtalt å dele, og kostnader samboere fortløpende blir enige om at er en fellesutgift. Betaling av slike utgifter kan organiseres på ulike vis. I løsningen er det lagt opp til at man enkelt kan spesifisere hvilke typer utgifter som skal være felles.

Ved et samlivsbrudd vil en samboerkontrakt være et meget godt verktøy for å unngå konflikt. Med Justify får samboerparet en samboerkontrakt som definerer hvordan ting skal fordeles i et eventuelt brudd.

Eksempel på fordeling av eiendeler ved et brudd

Under opprettelsen av kontrakten vil samboerparet kunne se hva som er beste praksis for oppgjør i et brudd, samt forta egne tilpasninger hvis ønskelig.

Systemet legger til rette for at en kunde kan opprette fremtidsfullmakten på vegne av seg selv, eller seg selv og sin partner.

Dersom kunden velger å opprette fremtidsfullmakt med to fullmaktsgivere, vil fullmaktsgiverene være gjensidige fullmektige overfor hverandre. Dette valget forutsetter at begge fullmaktsgivere har felles ønsker for innholdet i fullmakten.

Mulighet til å opprette en fremtidsfullmakt på vegne av seg selv eller sammen med partner

Dersom fullmaktsgiverene har ulike ønsker for en fremtidsfullmakt, anbefaler vi at det opprettes to separate fremtidsfullmakter.

Dersom fremtidsfullmakten er opprettet med to fullmaktsgivere, vil disse være gjensidig fullmektige.

Det vil også være mulighet til å legge til flere fullmektige. Andre fullmektige vil kun tiltre dersom begge fullmaktsgivere er ute av stand til å ivareta sine valg.

Mulighet til å legge til fullmektig og reservefullmektig

I tillegg til fullmektige, kan fullmaktsgiveren legge til en eller flere reservefullmektige som kan tre inn dersom fullmektige ikke kan utføre oppdraget.

Kunden kan velge å gi en en vid fullmakt eller avgrense fullmaktens handlingsrom til visse områder.

Mulighet for å velge vid fullmakt

Dersom kunden velger å legge inn en avgrensning, skal den beskrives slik at det ikke oppstår noen tvil i etterkant om hva som har vært fullmaktsgivers intensjon da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Mulighet til å velge avgrenset fullmaktAvgrensning i fullmakten

Ved frigjøring av midler etter for eksempel salg av bolig, eiendom eller eiendeler, kan det være ønskelig å gi ut forskudd på arv.

Dersom fullmaktsgiver ønsker å gi kunne gi forskudd på arv, vil arven fordeles i henhold til testament, eller det som følger av arveloven dersom fullmaktsgiver ikke har et testament.

Mulighet for å angi at det kan gis forskudd på arv

Det legges til rette for at fullmaktsgiver kan spesifisere et minstebeløp som skal stå igjen for å dekke helsemessige og andre behov.

I fremtidsfullmakten kan fullmaktsgiver spesifisere eventuelle personlige ønsker. Et ønske kan for eksempel være turer, opplevelser eller instrukser om eiendeler.

Eksempel på personlige ønsker

Systemet gir fullmaktsgiver en mulighet til å spesifisere om det er noen personer som skal ha rettigheter som nærmeste pårørende.

Mulighet til å velge hvem som skal være nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende er den som en person i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med. Det tas normalt utgangspunkt i følgende rekkefølge: partner, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, eller andre familiemedlemmer som står deg nær.

Fullmaktsgiver kan fastsette om det er ønskelig å kunne gi gaver til de nærmeste. Det er lagt inn en mulighet for å spesifisere et maksbeløp per gave som gis ved bursdager, høytider og merkedager.

Mulighet til å bestemme om det skal gis gaver til de nærmeste

Dersom fullmaktsgiver har kjæledyr, er det lagt til rette for å kunne spesifisere hvem som skal overta omsorgsretten for kjæledyret dersom fullmakten trer i kraft.

Mulighet til å angi hvem som kan overta omsorg for kjæledyr

Det er mulighet til å legge inn nyttig informasjon som kan være til hjelp for den som får ansvar for kjæledyret.

En fullmakt for digitale eiendeler er et godt verktøy for de etterlatte å kunne ta avgjørelser om innhold lagret i skyen eller kontoer på sosiale medier.

I systemet kan kunden gjøre sine valg innenfor de ulike kategoriene av digitale eiendeler og utpeke en eller flere personer som skal få fullmakt.

Eksempel på bestemmelser rundt digitale eiendeler

For noen kan det være ønskelig å gi en kompensasjon for oppgavene og ansvaret som følger ved å være fullmektig.

Mulighet til å angi om det skal gis kompensasjon til fullmektig

Eventuell kompensasjon vil komme i tillegg til dekning av utgifter knyttet til oppdraget.

Dersom den fullmektige skal ha opplysnings- og regnskapsplikt overfor andre personer, kan dette spesifiseres i fremtidsfullmakten.

Med en legeerklæring vil en kunne unngå at det senere oppstår tvil om fullmaktsgivers evne til å forstå betydningen av opprettelsen av fremtidsfullmakten.

Dersom fullmaktsgiver velger å skaffe en legeerklæring, vil denne kunne legges sammen med den signerte fremtidsfullmakten i returkonvolutten til Justify.

Eksempel på valg om det skal innhentes legeerklæring ved opprettelse av fullmakten

Dersom det en gang blir aktuelt å bruke fremtidsfullmakten i fremtiden, må fullmektig innhente legeerklæring før fullmakten trer i kraft.

Kunden logger inn med BankID som gir sikker identifisering av person.

Innlogging med BankID

Brukerkonto opprettes ved innlogging, slik at valg kunden gjør underveis blir lagret for å kunne fortsette senere.

Kunden aksepterer vilkårene for bruk av tjenesten ved første gangs innlogging og mottar oppdragsbekreftelse i henhold til reglene for god advokatskikk.  

Opprettelse av konto og bruk av de selvbetjente verktøyene er gratis. Betaling foretas først i siste steg om kunden velger å kjøpe en tjeneste.

Alle kunder får tilgang på Min side, hvor det er mulig å se alle sine dokumenter, gjøre endringer i tjenestene, oppdatere kontaktinformasjon og dele dokumenter med andre. Fra Min side vil det også være mulig å stille spørsmål til advokat.

Funksjoner på Min side

Alle personer som en bruker angir i sine tjenester, for eksempel en arving i testament, vil automatisk bli forsøkt identifisert mot Folkeregisteret. En av fordelene med dette, er at vi sikrer en bedre kvalitet i de juridiske dokumentene, da vi får en sikker match på at navn og fødselsdato er skrevet inn korrekt.

Det vil også være mulig å legge inn utenlandske statsborgere, men da uten identifisering opp mot offentlige registere.

Oppslag mot Folkeregisteret

Dersom en identifisert persons status endres i Folkeregisteret, for eksempel ved at en arving i testament dør, vil dette fanges opp av systemet. Kunden vil få et varsel fra Justify om at testamentet bør oppdateres.

Med tiden vil Justify integreres med mot flere eksterne datakilder, som for eksempel Kartverkets eiendomsregister.

Integrasjon mot eksterne datakilder og varsling til kunden ved behov for endringer, gir kunden en merverdi og økt trygghet gjennom et helt liv.

Dersom en kunde som har testament i Justify faller fra, vil de pårørende varsles og testamentet vil bli utlevert til rette vedkommende.

Denne tjenesten er inkludert i Justify livet ut, uten ekstra kostnad.

En kunde kan når som helst logge inn med BankID og gjøre endringer i sine tjenester.

Ved kjøp av en tjeneste, får kunden Justfy Premium inkludert i en tidsbestemt begrenset periode. Dette gir kunden anledning til å foreta endringer i sine tjenester så lenge abonnementet er aktivt.

Dersom kunden velger å ikke forlenge sitt Justify Premium abonnement etter periodens utløp, vil kunden få aktivert et kostnadsfritt Justify Basis abonnement som inkluderer sikker lagring og varsling.

Det vil alltid være mulig å oppgradere til Justify Premium for å aktivere en ny periode med mulighet for å gjøre endringer i sine tjenester.